Deklaracja dostępności cyfrowejDostępność serwisu BIP To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku.
Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.


O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Data publikacji strony internetowej BIP: grudzień 2010

Data ostatniej dużej aktualizacji: maj 2020

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki,
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawieraj warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego, gdyż mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zdań.
Dostępność cyfrowa będzie doskonalana.

Wyłączenia: dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych, oświadczenia majątkowe.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Standardy sieciowe
Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Klawisze dostępu
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Zgodność ze standardami
Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.

Oprogramowanie związane z dostępnością

NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPLJAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.
Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:
pdf
doc
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Izabela Jatczak, adres poczty elektronicznej: biuro@jadlodajniawloclawek.pl, nr tel. 54 411-03-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” zlokalizowana jest w budynku położonym przy ul. Świętego Antoniego 11, 87-800 Włocławek
 
1.Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta. Posiada cztery odrębne wejścia. Dla interesantów dostępne są dwa wejścia główne, od strony ulicy Świętego Antoniego, drzwi  jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Jedne drzwi prowadzą do pomieszczenia na parterze, gdzie wydawane są posiłki dla klientów MOPR. Drugie drzwi prowadzą do holu, na I piętro budynku, gdzie znajduje się punkt wydawania kart obiadowych dla klientów MOPR, bar, sala imprezowo-barowa oraz biura pracowników. Pozostałe dwa wejścia zlokalizowane są przy ulicy Reymonta i są dostępne dla pracowników oraz dostawców.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 
 • w budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się w sali konsumpcyjnej na parterze budynku,
 • w  budynku nie ma dostosowanych schodów dla osób niepełnosprawnych,
 • w  budynku nie ma windy osobowej,
 • budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 
 • brak informacji dotykowej/głosowej,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem – Uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem „pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • budynek wyposażony jest w urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – w pętlę indukcyjną (zestaw przenośny),
 • w budynku jest możliwość skorzystania z podświetlanej lupy powiększającej,
 • na sali konsumpcyjnej na parterze jest miejsce odpoczynku dla osoby niepełnosprawnej – krzesło z podłokietnikami,
 • w budynku nie ma pochylni i platform.
 • w budynku znajduje się schodołaz gąsienicowy umożliwiający przemieszczanie się osoby na wózku inwalidzkim na I piętro lub do piwnicy budynku jednostki.
 
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 
 • przed budynkiem  od strony ul. Świętego Antoniego nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 • przed budynkiem od strony ul. Paderewskiego znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych  na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym.

metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (1 października 2020)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (9 czerwca 2021, 14:54:07)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (29 sierpnia 2023, 08:14:39)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9072