Deklaracja dostępności cyfrowejDeklaracja dostępności

Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej BIP: 2010-12-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-19.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 •  nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki,
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo,
 • zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,  gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny,
 • zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawieraj warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego, gdyż mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zdań.
Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.
Data ostatniego przeglądu oświadczenia: 2024-03-19.

 
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Pani Izabela Jatczak, kontakt: biuro@jadlodajniawloclawek.pl, nr tel. 54 411-03-80 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.  
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do  organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: poczta@um.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 414 40 00
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
87-800 Włocławek, ul. Św. Antoniego 11
Tel.: 54 411-03-80
Faks: 54 420-18-79
E-mail: biuro@jadlodajniawloclawek.pl
Strona internetowa: http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/

Dostępność architektoniczna
Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” we Włocławku
ul. Św. Antoniego 11, 87-800 Włocławek

1.      Opis dostępności wejścia do budynku
Budynek jednostki zlokalizowany jest w centrum miasta. Posiada cztery odrębne wejścia. Dla interesantów dostępne są dwa wejścia główne, od strony ulicy Św. Antoniego, drzwi  jednoskrzydłowe otwierane ręcznie. Jedne drzwi prowadzą do pomieszczenia na parterze, gdzie wydawane są posiłki dla klientów MOPR. Drugie drzwi prowadzą do holu, na I piętro budynku, gdzie znajduje się punkt wydawania kart obiadowych dla klientów MOPR, punkt sprzedaży barowej, sale imprezowe oraz biura pracowników. Pozostałe dwa wejścia zlokalizowane są przy ulicy Reymonta i są dostępne dla pracowników oraz dostawców. Wszystkie wejścia do budynku znajdują się na tym samym poziomie od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W budynku nie ma żadnej portierni, rejestracji ani punktu kontrolnego.

2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” z poziomu parteru od strony ul. Św. Antoniego można jednym wejściem wejść do punktu wydawczego i na salę konsumpcyjną dla Klientów korzystających z przyznanych posiłków, a drugimi drzwiami na klatkę schodową prowadzącą na I piętro budynku, gdzie znajduje się punkt wydawania bonów obiadowych, mała sala imprezowa oraz duża sala imprezowa i punkt sprzedaży barowej. Schody mają standardową szerokość, ograniczone są barierkami ochronnymi oraz odpowiednio oznakowane. Wejściami od strony ul. Reymonta z parteru można dostać się do dwóch pomieszczeń biurowych, na kuchnię, do zmywalni i korytarza przy magazynie, ale ten ostatni dostępny jest tylko dla pracowników. Od strony ul. Reymonta po schodach można się dostać głównie do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze budynku oraz na sale imprezowe oraz do pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku, gdzie umiejscowione są m.in. magazyny, obieralnia, szatnie pracownicze i pomieszczenie gospodarcze. W budynku jednostki nie ma wind osobowych. Są jedynie dwie windy towarowe (od strony ul. Reymonta i od strony ul. św. Antoniego). Budynek wyposażony jest jednak w przenośny schodołaz gąsienicowy, który umożliwia przemieszczanie się osoby na wózku inwalidzkim na I piętro lub do piwnicy budynku jednostki. Na parterze budynku od strony ul. św. Antoniego znajduje się  toaleta dla osób niepełnosprawnych – zlokalizowana jest w sali konsumpcyjnej dla Klientów korzystających z pomocy społecznej.

3.      Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku brak informacji głosowej / dotykowej i nie ma możliwości skorzystać na bieżąco z usług tłumacza polskiego języka migowego. Budynek wyposażony jest w urządzenie do obsługi osób słabosłyszących – w przenośną pętlę indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ale osoby te mogą skorzystać z  podświetlanej lupy powiększającej. Na sali konsumpcyjnej na parterze (od strony ul. Św. Antoniego) jest miejsce odpoczynku dla osoby niepełnosprawnej – krzesło z podłokietnikami. W budynku nie ma pochylni i platform. Możliwość dostania się na I piętro budynku lub do jego piwnicy umożliwia schodołaz gąsienicowy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem – uprawnienie powyższe nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem „pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
 
4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem  od strony ul. Świętego Antoniego nie zapewniono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a od strony ul. Paderewskiego znajduje się jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym.

5.      Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego” we Włocławku nie posiada  i nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.


Ułatwienia:

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1.
Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.
 
Klawisze dostępu
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Kliknięcie w symbole A A A pozwalają na zmianę wielkości czcionki w trzech rozmiarach, a kafelek „Dla słabowidzących” pozwala na zmianę kolorystyczną strony i ustawienie kontrastowej: żółto – czarnej szaty graficznej.
 
Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:
http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/index.php?cid=56

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: http://bip.jadlodajniawloclawek.pl/index.php?cid=63
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Kaczorowski (1 października 2020)
Opublikował: Zbigniew Ledzion (9 czerwca 2021, 14:54:07)

Ostatnia zmiana: Zbigniew Ledzion (19 marca 2024, 09:51:07)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9694